Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor deelname aan een Flyboard-cursus, welk georganiseerd is door www.Flyboardgelderland.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon die deelneemt aan de cursus. In dit document staan de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die bij de cursus worden gehanteerd.

 1. Deelnemer:
  1.1 De deelnemer dient een minimum leeftijd van 16 jaar te hebben of vanaf minimaal 12 jaar onder begeleiding te staan van een andere persoon, ouder dan 18 jaar.
  1.2 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de cursus.
  1.3 Door de instructeurs worden er instructies en tips gegeven, maar het meeste van de tijd zal besteed worden aan het flyboarden.
  1.4 De deelnemer mag niet zwaarder zijn dan 125kg.
  1.5 Het is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
  1.6 Het dragen van een zwemvest is verplicht tijdens het flyboarden. (zwemvesten zijn aanwezig).

 

 1. Materiaal:
  2.1 Er wordt gebruikt gemaakt van een flyboard of hoverboard van Zapata Flyboards
  2.2 Wij gebruiken goedgekeurde onderdelen. Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de Flyboarder en omstanders.
  2.3 Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere cursus gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.

 

 1. Condities:
  3.1 Cursussen worden gegeven wanneer de weersvoorspellingen goed zijn. Dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de cursus gegeven wordt.
  3.2 Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de cursus geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum.
  3.3 Als het aantal aanmeldingen te weinig is om de flyboard les dag door te laten gaan word het geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum.
  3.4 De meest gebruikte locatie voor de cursus is het Rhederlaag. Andere locaties zijn bespreekbaar. Vereiste is dat de locatie groot en diep genoeg is voor onze waterscooter en dat wij met onze flyboard vrij kunnen vliegen en dat er weinig tot geen obstakels in het water zijn.

 

 1. Huisregels:
  4.1 De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de hele cursus opgevolgd te worden.
  4.2 Als de instructeur het niet meer veilig vindt stopt hij met gas geven op de waterscooter, daardoor stopt het flyboard direct en wordt er uitgelegd door de instructeur waarom het gas geven werd onderbroken aan de flyboarder.
  4.3 Het flyboard wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd.
  4.4 Horloges, armbanden en ringen moeten af, i.v.m. de veiligheid
  4.5 Andere deelnemers bevinden zich te allen tijde buiten het water uit de buurt van de flyboarder en bij een instructeur.
  4.6 Het is verboden om te roken in de buurt van het materiaal (brandgevaar).
  4.7 Eventuele ongevallen of materiaalschade direct melden aan de instructeur(s).

 

 1. Aanbod:
  5.1 Het aanbod van flyboardgelderland.nl is vrijblijvend.
  5.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  5.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en/of op de website binden flyboardgelderland.nl niet.

 

 1. Prijzen:
  6.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  6.2 Flyboard Gelderland heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

 1. Aansprakelijkheid:
  7.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Flyboard Gelderland is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
  7.2 De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Flyboard Gelderland is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
  7.3 Flyboard Gelderland kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Flyboard Gelderland zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Flyboard Gelderland is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
  7.4 Flyboard Gelderland kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 8.2;
  2. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van (veiligheids)instructies.
  7.5 Flyboard Gelderland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Flyboard Gelderland is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  7.6 Alles is op eigen risico. Flyboard Gelderland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de klant die verband houdt met het flyboarden. Het flyboarden is geheel voor risico van de klant.
  7.7 Flyboard Gelderland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein van Flyboard Gelderland, op de locatie waar de theoriesessie wordt gegeven of waar het flyboarden plaatsvindt.
  7.8 Flyboard Gelderland aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
  7.9 Indien Flyboard Gelderland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Flyboard Gelderland beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Flyboard Gelderland gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Flyboard Gelderland beperkt tot het bedrag dat de klant aan Flyboard Gelderland betaald heeft voor het flyboarden.
 1. Overmacht:
  8.1 Flyboard Gelderland is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
  8.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Flyboard Gelderland geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
  9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  9.2 Alle geschillen tussen de klant en Flyboard Gelderland zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flyboard Gelderland gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Flyboard Gelderland zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.